Příběh 24. – Síla přítomného okamžiku

Příběh 24. mám od kamarádky ze Slovinska. Jmenuje se Tjaša, poznala jsem jí na Erasmus školení v Turecku, je to krásná žena, skvělá umělkyně, cestuje po světě, kreslí, tančí a tvoří krásné zážitkové kurzy na poznání sama sebe. Jsem moc ráda, že si našla chvilku a posdílela svůj příběh.

Cestovatelské geny

 

Když jsem byla malá, vždycky jsme jezdili k příbuzným do druhé části Slovinska nebo k moři do Chorvatska. Většinu času jsem trávila doma a pomáhala v domácnosti a na zahradě. Vždycky to bylo stejné. Tato dynamika mě velmi bavila, ale na druhou stranu jsem záviděla kamarádům, kteří cestovali s rodinami a navštěvovali super místa, zahraničí nebo prostě jezdili do hor.

Něco mi chybělo. Chtěla jsem si dát dar poznávat svět na vlastní pěst. Být nezávislá, rozhodovat se sama, jet, kam se mi líbí, chtěla jsem vidět místa, potkávat lidi a rozvíjet příběh. Později jsem zjistila, že mám v rodině cestovatelské geny, které mi k tomu přidaly ještě další důvod.

 

Domov si nesu s sebou

 

Moje první samostatné cestování bylo do Francie do Paříže, žila jsem tam a pracovala jako au-pair. Byla jsem v posledním ročníku střední školy a chtěla jsem si srovnat znalosti francouzštiny. Pak jsem byla v Portugalsku na Erasmu, žila jsem ve Švédsku a Estonsku, ve Střední Americe a ve Španělsku. Nikdy jsem neměla pochybnosti o tom, že odjíždím z domova, věřím, že si domov nesu s sebou. Stejně jako to, že jsem vždycky potkala lidi, se kterými jsem se mohla ztotožnit a najít v nich bezpečí a jistotu. Mám hlubokou důvěru v život. Moje rodina mě na cestách vždy podporovala. Vzpomínám si, jak mi před pár lety teta říkala: “Důležité je, abys našla sama sebe a byla šťastná.” To pro mě tehdy hodně znamenalo a nikdy bych nečekala, že to od ní uslyším.

Cestování mi dalo smysl sebe sama. Každé setkání s cizincem mě inspirovalo. Jsem společenský, komunikativní a pozitivní člověk, který rád sdílí a vytváří smysluplné vztahy s lidmi. Setkávání s novými lidmi pro mě přichází velmi organicky, což souvisí s tím, že jsem jedináček, a pokud chci společnost, musím ji hledat a vytvářet.

Kouzlo života

Cestování mi ukázalo něco nového. Otevřelo mi mysl, srdce, perspektivy, našla jsem své vášně, smysl pro sebe, štěstí, objevila jsem sílu přítomného okamžiku, poznala jsem kultury a tradice, viděla různé krajiny, zažila různá klimatická období. Jsou dobré i těžké časy. Cestování vás formuje, připravuje, dává vám výzvy, je interaktivní a také nepředvídatelné.  Je to kouzlo života.

Cestování si představuji jako návrat v čase nebo do budoucnosti. Existují stará místa, nová místa, tajemná místa a to, co se děje mezi nimi, je magické. Jsem velmi šťastná, že mám tu možnost cestovat a učit se od ostatních. Při cestování se cítím svobodná. Mám dobré přátele po celém světě.

Miluji cestování

 

Miluji cestování. Něco na tom je mít batoh, rezervovat si letenku nebo lístek na vlak, užívat si jízdu a všechno, co se děje mezi tím. Dlouhý rozhovor s cizím člověkem ve vlaku nebo v letadle, který přeroste v okamžité přátelství, je nesmírně cenný.

Jednou jsem se s někým seznámila v letadle na cestě zpět do Slovinska, vedli jsme spolu spoustu zajímavých rozhovorů, na konci jsme si vyměnili kontakty – on cestoval s kapelou a díky tomu jsem dostala volné vstupenky na opravdu skvělý koncert, který se konal následující den v Lublani.

Žila jsem ve Švédsku, Francii, Portugalsku, Španělsku, Střední Americe, málem jsem zůstala v Estonsku, ale silně mě to táhlo vrátit se zpátky do Slovinska, které je mou rodnou zemí a teď  tu žiji. V současné době cestuji za prací po projektech, což bylo jedno velké přání, které se mi splnilo.

Miluji cestování a budu cestovat až do konce života.

 

Original version in English:
When I was a little girl, we would always visit our relatives in the other part of Slovenia, or go to the seaside in Croatia. Most of the time I have spent days at home, helping around the house and garden. Always the same. I enjoyed this dynamic very much, but on the other hand I envied friends who were traveling with their families and visiting cool places, abroad or simply going to the mountains.
I was missing something. I wanted to give myself the gift of exploring the world on my own. To be independent, to decide on my own, to go where I like, I wanted to see places, meet people and unfold the story. Later on I discovered I have traveling genes in my family that give me one more reason to do it.
My first solo traveling was going to France in Paris, I lived there and worked as an Au-pair. I was in my last year of high school and I wanted to level up my French skills. Then I was in Portugal on Erasmus, I lived in Sweden and Estonia, Central America and Spain. I never had doubts leaving home, I believe I carry home with me. Like that I always meet people who I could relate with and find safety and security. I have deep trust in life. My family always supported me in my travels. Couple of years ago I remember my auntie saying: “What matters is that you find yourself and that you are happy.” That meant a lot to me back then and I would never have expected to hear that from her.
Traveling gave me a sense of self. Every encounter with a foreigner inspired me. I am an outgoing, communicative and positive person that loves to share and create meaningful connections with people. Meeting new people comes very organically for me, and that is connected with me being an only child and if I want company I got to look for it and create it.
 Traveling showed me something new. It opened my mind, my heart, my perspectives, I found my passions, I found my sense of self, I found my happiness, I discovered the power of the present moment, I learned about cultures and traditions, saw different landscapes, experienced different climate seasons. There were good times and there were hard times. Traveling shapes you, it prepares you, it gives you challenges, it is interactive and it is also unpredictable. Magic of life.
I imagine traveling is like going back in time or in the future. There are old places, new places, mysterious places and what happens in between is magical. I am very blessed to have this opportunity to travel and learn from others. I feel free when I am traveling. I have good friends all over the world.
I love to travel, there is this thing about having a backpack, booking a plane ticket or train ticket, enjoying the ride and everything that happens in between. Having a long conversation with a stranger on a train or airplane that evolves to an instant friendship is extremely precious. Once I met someone on the plane on my way back to Slovenia, we shared lots of interesting discussions, at the end we exchanged our contacts – he was traveling with a band and it gave me free tickets to a really cool concert that was happening in Ljubljana the next day.
I lived in Sweden, France, Portugal, Spain, Central America, I almost stayed in Estonia, but there was a strong pull to return back to Slovenia – which is my home country and now I make a living here. Nowadays I travel to work on projects, which was one big wish that came true.
I love to travel and I will keep on traveling till the rest of my life.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *