Příběh 4. – “Jak můžu cestovat zadarmo?”

Tento velmi inspirativní příběh mi zaslala mladá slečna Naz z Turecka, s kterou jsem se seznámila na školení v Chorvatsku a velmi mě zaujala její touha cestovat a víra, že se vždy cesta najde. Jak se u nás říká “Když se chce, tak to jde.”

MOTIVACE

Jako dítě jsem vždy snila o tom, že odjedu do zahraničí, ale bylo to pro mě velmi těžké. Možná jsem si mohla koupit oblečení a jídlo jaké jsem chtěla, ale odjet do zahraničí bylo vždy velmi drahé. Takže to pro mě byl vždycky sen.

INSPIRACE

Když mi bylo 17, zúčastnila jsem se konference ve své škole a člověk, který na konferenci vystupoval, byl cestovatel. Řekl mi, co všechno obětoval cestování. Jeho životní příběh na mě velmi zapůsobil. Poté, co jsem udělala přijímací zkoušku na vysokou školu, jsem se rozhodla dát svému životu směr. Musela jsem něco udělat. A stále jsem měla sen jet do zahraničí. Chtěla jsem tam studovat, ale když jsem si uvědomila, že je to velmi těžké, začala jsem hledat různé možnosti. Nebylo mi ještě 18 let. Nevěděla jsem, co bych měla dělat.

Jak se dostanu do zahraničí zdarma?

Zadala jsem tedy do Googlu: „Jak se dostanu do zahraničí zdarma?“ Ano, může to být velmi vtipné, ale Google mi odpověděl. Viděla jsem, že existují projekty s názvem Erasmus. Ale nic jsem o nich nevěděla, slyšela jsem to poprvé v životě. Byla jsem velmi zvědavá a začala jsem bádat.

Proč by člověk bral někoho jiného do zahraničí zadarmo? Ano, je to pravda. A je čas, abych zkusila štěstí. Chtěla jsem se hlásit na projekty, ale neměla jsem žádnou praxi, jen jsem se učila na zkoušku na VŠ. Uvědomila jsem si, že se musím zdokonalit a přihlásila se na kurzy a začala se alespoň něco učit. Během této doby jsem pracovala ve sdružení založeném pro pracující děti. Zeptala jsem se paní Firdevs, která tam byla předsedkyní, na své myšlenky týkající se Erasmu a ona mě hodně podpořila. Sledovala jsem, co řekla, a začala se ucházet o projekty. Stěží jsem dostala jakoukoli odpověď odkudkoli. Přemýšlela jsem, proč si nevybrali mě a začala se ucházet o ještě více projektů.

 

 

Strach před prvním projektem

Ke svému prvnímu projektu v Turecku jsem se připojila tím, že jsem našla referenci v kempu, kam jsem jela. Byl to velmi zvláštní a příjemný pocit. Prožijete tyto zážitky zdarma. Měla jsem však velký strach. Bylo pro mě velmi těžké mluvit s lidmi. I když se mě zeptali na jméno, byla jsem zmatená, co říct, protože jsem v takovém prostředí nikdy nebyla. Účastnila jsem se dalšího projektu, který jsem našla na internetu a byl také v Turecku. Erdem Güler, organizátor, kterého jsem tam potkala, měl obrovský dopad na můj život. Chtěla jsem se účastnit více, protože jsem viděla lidi, kteří tuto práci milují. On se stal pro mě velmi dobrým vůdcem. Proto si myslím, že lidé, které v životě potkáváme, jsou velmi důležití.

Má první zahraniční zkušenost

Na návrh pana Abdüsselama, který se podílel na prvním projektu, kterého jsem se v Turecku účastnila, jsem byla přijat do italského projektu. Byla to má první zahraniční zkušenost. Na jednu stranu jsem chtěla jet a na druhou stranu jsem nechtěla. Nevěděla jsem, co bude a bylo mi teprve 19 let. Viděla jsem to jako svou poslední šanci a připravila se na cestu. Odjela jsem s velmi vysokými očekáváními, protože to byl můj sen.

Během 2 týdnů, co jsem tam byla, jsem však viděla, že nic není tak, jak bylo vidět v televizi. Ve skutečnosti, zatímco každá země má své vlastní problémy, život není nikde úplně jednoduchý. A když jsem to viděla, uvědomila jsem si, že musím více cestovat.

Proč ukazují jen krásu?

Proč nám sociální sítě ukazují pouze krásu? Jaká byla vlastně skutečná kultura a způsob života? Protože lidé by měli věřit tomu, co vidí, ne tomu, co slyší. Chtěla jsem vidět životní styl všech zemí, které skutečně existují. Ano, bylo hezké cestovat, ale nejdůležitější byly moje vzpomínky na projekt. Témata projektů, která úplně změnila můj charakter a dala mi hodně. Pak jsem odjela do Norska. A takhle začalo moje dobrodružství.

 

 

Nová dobrodružství po světě

Jsem 20letá studentka, která za cca 10 měsíců procestovala 11 zemí.

Kéž bych to mohla udělat dříve, ale život jde dál a nikdy není na nic pozdě. Je úžasný pocit vidět, že svět není jen naše země, naše kultura a náboženství, a poznávat další lidi.

 

Cestuji, protože …

Cestuji, protože se chci naučit nové pohledy, chci vidět své chyby, chci měnit chyby lidí. Chci se tímto způsobem učit, vidět a poznávat kultury. Mohou nastat finanční problémy, ale pokud utrácíte peníze podle svých představ, peníze na cestování se vždycky najdou. Pokud nejsou peníze, vždy existuje příležitost. Když mohu informovat lidi a jsem pro ně zdrojem motivace, je to ten nejlepší pocit na světě. Ve skutečnosti jsem si uvědomila, že setkání s dobrými lidmi je velmi důležité. Všechny zkušenosti, které jsem měla, byly vytvořeny velmi dobrými lidmi. Je velmi důležité mít dobré srdce, snít, dobře myslet a snažit se.

Není nic, co byste nedokázali, tak přemýšlejte ve velkém.

 

 

 

Original text for English lovers 🙂

Motivation

As a child, I always dreamed of going abroad. And it was very difficult for me. Maybe I could buy the clothes and food I wanted, but going abroad was always very expensive. So it has always been a dream for me. When I was 17, I attended a conference at my school and the person who came to the conference was a traveler. He told me what he sacrificed to travel. His life story impressed me a lot. After I took the university entrance exam, I decided to give my life a direction. Now I had to do something. And I still had a dream abroad. I wanted to study there, but after realizing that it was very difficult, I started looking for different advantages. I was not 18 years old. What should I do? To Google: “How do I go abroad for free?” I wrote. Yes it might be very funny but Google would answer me. I saw that there are projects called Erasmus. But I didn’t know anything, I heard it for the first time in my life. I was very curious and started researching for a very long time. Why would a person take someone else abroad for free? Yes, it’s true. And it’s time for me to try my luck. I wanted to apply for projects, but I had no experience, I just studied for the university exam. I realized that I needed to improve myself and tried to sign up for courses and at least learn something. During this time, I worked in an association established for working children. I asked Mrs. Firdevs, who was the president there, about my Erasmus thoughts and she supported me a lot and gave suggestions. I followed what she said and started to apply for projects. I could hardly get any response from anywhere. Thinking why they didn’t choose me, I started applying for even more projects.

I joined my first project in Turkey by finding a reference in a camp I went to. It was a very strange and enjoyable feeling. Live these experiences for free. However, I was very afraid, it was very difficult for me to talk to people. Even when they asked my name, I was confused what to say. Because I have never been in such an environment. I participated in another project that I found on the internet and was in Turkey. Erdem Güler, who I met there and was the organizer, had a huge impact on my life. I really wanted to participate more as I saw people who love this job. And he became a very good Leader for me. That’s why I always think: the people we meet in our lives are very important. With the suggestion of Mr. Abdüsselam, who took part in the first project I participated in in Turkey, I was accepted to an Italian project. It would be his first abroad experience. On the one hand, I wanted to go and on the other hand, I did not want to go. I didn’t know what was going to happen to me and I was only 19 years old. I saw this as my last chance and prepared myself to go. I went with very high expectations because it was my dream. However, during the 2 weeks I was there, I saw that nothing was as it was seen on TV. In fact, while each country has its own problems, life is not entirely easy anywhere. And when I saw this, I realized that I needed to travel more. Why does social media only show us beauty? What was actually the real culture and way of life? Because people should believe what they see, not what they hear. I had to see the lifestyles of all countries that actually exist. Yes, it was nice to travel, but the most important thing was my project memories. Those project themes that totally changed my character and had great ownership. Then I went to Norway. And this is how my adventure began.

I am a 20-year-old student who has traveled to 11 countries in about 10 months. I wish I could have done this earlier, but life goes on and it’s never too late for anything. It is a wonderful feeling to see that the world is not just our country, our culture and our religion, and to get to know other people. I travel because I want to learn new views, I want to see my mistakes, I want to change people’s mistakes. I want to learn, see and get to know cultures this way. There may be financial problems, but if you spend your money according to your dreams, there is always money to travel. If there is no money, there is opportunity. When I enter an environment, informing people and being a source of motivation for them is the best feeling in the world. In fact, one of the things I realized is that meeting good people is very important. All the experiences I’ve had have been made by very good people. It is very important to have a good heart, to dream, to think well and to strive.

There is nothing you can’t do, so think big!

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *